Το 92% των αποφοίτων του ΤΕΙ Αγίου Νικολάου εργάζονται !

Το 92% των αποφοίτων του ΤΕΙ Αγίου Νικολάου εργάζονται !

ΤΕΙ Αγίου Νικολάου

ΤΕΙ Αγίου Νικολάου

Έρευνα επαγγελματικής αποκατάστασης αποφοίτων  του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγίου Νικολάου – ΤΕΙ Κρήτης  (05-2017)

Η παρούσα έρευνα είναι στοχεύει στη καταγραφή και αξιολόγηση της μετάβασης των αποφοίτων του τμήματος στην αγορά εργασίας.  Η έρευνα διεξήχθη με τη μέθοδο της τηλεφωνικής συνέντευξης το διάστημα 8-12 Μαΐου 2017 και περιλαμβάνει όλους τους απόφοιτους του τμήματος που απέκτησαν πτυχίο.

Αποτελέσματα της έρευνας –  Το 92% των αποφοίτων εργάζονται

Ο βαθμός απόκρισης ήταν 86,2% (οι 25 από τους 29 ερωτηθέντες), ποσοστό που είναι πολύ υψηλό. Σύμφωνα με τα εμπειρικά αποτελέσματα της έρευνας οι γυναίκες αποτελούν το 68% των αποφοίτων και οι άνδρες το 32% (Διάγραμμα 1).

 

Διάγραμμα 1 (Αριστερά): Κατανομή αποφοίτων ως προς το φύλλο. Διάγραμμα 2 (Δεξιά) : Ποσοστό Απασχόλησης και ανεργίας αποφοίτων

Το βασικό συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι το  92% των αποφοίτων δήλωσε ότι εργάζεται, δηλαδή μόλις το 8% (δηλαδή οι 2 στους 25) είναι άνεργοι (Διάγραμμα 2), ποσοστό το οποίο είναι πολύ μικρότερο από το μέσο όρο της ελληνικής οικονομίας. Επίσης, είναι ιδιαίτερα σημαντικό πως το σύνολο των αποφοίτων μας απέκτησε πτυχίο μέσα στην τελευταία τριετία, κατά την διάρκεια της οικονομικής κρίσης, παρόλα αυτά έχουν σημαντική απορρόφηση στην αγορά εργασίας.  

Από την περαιτέρω διερεύνηση των χαρακτηριστικών των εργαζόμενων αποφοίτων προκύπτει ότι:

  • Από τις 17 γυναίκες που συμμετείχαν στην έρευνα οι 16 εργάζονται (ποσοστό 94,1%), ενώ από τους 8 άνδρες που συμμετείχαν στην έρευνα εργάζονται οι 7 (ποσοστό  87,5%). Βλ. Διάγραμμα 3

Διάγραμμα 3: Ποσοστό ανεργίας αποφοίτων ανά φύλο

  • Από τους 23 εργαζόμενους απόφοιτους οι 22 απασχολούνται ως μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα (95,7%), μόνο 1 είναι μισθωτός του δημόσιου τομέα (4,2%) και δεν καταγράφεται κανένας αυτοαπασχολούμενος.

Διάγραμμα 4: Κατανομή εργαζόμενων αποφοίτων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

  • Από τους 25 εργαζόμενους αποφοίτους οι 11 είναι μικρότεροι των 25 ετών (47,8%), οι 9 είναι 26-30 ετών (39,1%) και οι 3 είναι μεγαλύτεροι των 30 ετών (13%).

Σύγκριση με τα ποσοστά απασχόλησης πανελλαδικά

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύγκριση του ποσοστού ανεργίας των αποφοίτων του τμήματος με το ποσοστό ανεργίας της ελληνικής οικονομίας. Όλα τα δεδομένα ανεργίας για την ελληνική οικονομία προέρχονται από τη Eurostat Database.

Το ποσοστό ανεργίας της ελληνικής οικονομίας κατά το 2016 (τελευταία διαθέσιμα ετήσια δεδομένα) ήταν 23,7% για τον πληθυσμό εργάσιμης ηλικίας, ενώ το ποσοστό των ανέργων πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (κατάταξη ISCED) για τον ίδιο πληθυσμό ήταν 18,1%.

Αν προχωρήσουμε την  ανάλυση ανά ηλικιακή ομάδα και επίπεδο εκπαίδευσης προκύπτει ότι οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας 20-24 ετών εμφανίζουν ποσοστό ανεργίας 46,1%, οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας 25-29 ετών εμφανίζουν ποσοστό ανεργίας 33,2%, οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας 30-34 ετών εμφανίζουν ποσοστό ανεργίας 24,1%. Πιο αναλυτικά στον Πίνακα 1.

Πίνακας 1: Ποσοστό ανεργίας (%) της ελληνικής οικονομίας, ανά ηλικία και επίπεδο εκπαίδευσης, έτος 2016

 

Μέχρι Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

(ISCED  0-2)

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

(ISCED  3-4)

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

(ISCED 5-8)

Σύνολο

20-24 ετών

46,8

46,1

46,1

46,2

25-29 ετών

40,9

32,7

33,2

33,8

30-34 ετών

33,4

27,6

24,1

26,9

Πληθυσμός Εργάσιμης Ηλικίας

26,9

26,2

18,1

23,7

Πηγή: Eurostat Database

Προκύπτει το συμπέρασμα ότι το ποσοστό ανεργίας των αποφοίτων του τμήματος είναι σημαντικά χαμηλότερο από τα αντίστοιχα ποσοστά της ελληνικής οικονομία τόσο για το σύνολο του εργατικού δυναμικού, όσο και για τους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και για όλες τις ηλικιακές ομάδες που εξετάζονται.

Μάλιστα, αν επιχειρήσουμε να υπολογίσουμε το ποσοστό ανεργίας αν οι απόφοιτοι του τμήματος ακολουθούσαν τα αποτελέσματα της ελληνικής οικονομίας (σταθμισμένος μέσος αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά ηλικιακή ομάδα) προκύπτει ότι το αναμενόμενο ποσοστό ανεργίας θα ήταν 38,1%, δηλαδή θα ήταν άνεργοι περίπου 10 στους 25 απόφοιτους (Βλ. Διάγραμμα 5)

Διάγραμμα 5: Πραγματικό και αναμενόμενο ποσοστό απασχόλησης και ανεργίας

Ένα επιπλέον ερώτημα που προκύπτει από την έρευνα είναι πως θα μπορούσε να γενικευτεί σε έναν πολύ μεγαλύτερο πληθυσμό, ώστε να  υπολογιστεί ένα ασφαλές διάστημα που κυμαίνεται το ποσοστό απασχόλησης των αποφοίτων του τμήματος. Με την βοήθεια κατάλληλου στατιστικού ελέγχου (διωνυμικός έλεγχος) προκύπτει πως το ποσοστό των αποφοίτων που θα βρουν εργασία είναι σχεδόν βέβαιο πως είναι τουλάχιστον 82%.

Συμπεράσματα

Το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα τον Άγιο Νικόλαο του ΤΕΙ Κρήτης έχει ως στόχο την παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου, προσφέροντας ένα σύγχρονο και ποιοτικό  πρόγραμμα σπουδών δομημένο με βάση τις νέες εξελίξεις στο χώρο της επιστήμης αλλά και τις ανάγκες αγοράς εργασίας. Οι φοιτητές του τμήματος έχουν το πλεονέκτημα να αποφασίζουν για την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν στο 5ο εξάμηνο των σπουδών επιλέγοντας μία από τις τρεις κατευθύνσεις του τμήματος, τη Διοίκηση Επιχειρήσεων με έμφαση στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, τη Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων και το Μάρκετινγκ. Οι απόφοιτοι του τμήματος αποκτούν ισχυρές βάσεις στα πεδία της Οικονομικής Επιστήμης, της Διοικητικής Επιστήμης, των Πληροφοριακών Συστημάτων και του Μάρκετινγκ, με ισχυρές γνώσεις και δεξιότητες σε νέες τεχνολογίες πληροφορικής, γεγονός που τους δίνει σημαντικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας, ενώ το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος περιλαμβάνει υποχρεωτική εξάμηνη πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις η οποία δίνει και την απαραίτητη προϋπηρεσία στους αποφοίτους μας.

Επιπλέον, οι απόφοιτοι του τμήματος, λόγω της γενικής κατεύθυνσης του τμήματος διοίκησης επιχειρήσεων, μπορούν να απασχοληθούν σε όλο το εύρος των επιχειρήσεων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα όπως ξενοδοχειακές μονάδες, τράπεζες, οργανισμούς, τηλεπικοινωνίες, βιομηχανία κτλ. και σε διαφορετικές θέσεις στις επιχειρήσεις όπως στην διοίκηση, μάρκετινγκ, δημόσιες σχέσεις, διαχείριση προσωπικού, υπεύθυνοι πωλήσεων, διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων κτλ. Όλα τα παραπάνω δικαιολογούν το πολύ υψηλό ποσοστό απορρόφησης στην αγορά εργασίας του τμήματος που φτάνει το 92%.  

Στην υλοποίηση της παραπάνω έρευνας συμμετείχαν οι

Νίκη Λαμπρινή Παντελή, φοιτήτρια πρακτικής άσκησης  του Τμήματος

Μάνια Μαρκάκη, Επιστημονικός συνεργάτης, ΤΕΙ Κρήτης

Κώστας Παναγιωτάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΤΕΙ Κρήτης

Πηγή : https://www.teicrete.gr/bm, goo.gl/hUVwcd

You may also like...